top of page

Идэр их сургуулийн бүтэц зохион байгуулалт

Удирдах зөвлөл

Зөвлөхүүдийн

танхим

Эрдэм шинжилгээ

эрхэлсэн захирал

Ерөнхий захирал

Хамтын ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Захиргааны зөвлөл

Аж ахуйн дарга

Бүрэлдэхүүн сургуулиуд

Тэнхмүүд

Санхүүгийн алба

Хүнсний технологийн

тэнхим

Нийгмийн ажил-

нийгмийн

ухааны тэнхим

Монгол хэл, сэтгүүл

зүйн тэнхим

Бизнесийн удирдлагын

тэнхим

Нягтлан бодох

бүртгэлийн тэнхим

Гадаад хэлний

тэнхим

Боловсрол судлал

аргазүйн тэнхим

Мэдээлэл технологийн

тэнхим

Аж ахуйн

алба

Дотуур байр

Спорт заал

Тод санхүү академи

Нарийн гарц

хүрээлэн

Letu Mongolia

сургууль

Ном-Эх сургууль

Empasoft сургууль

Хууль зүйн сургууль

Номын сан

Сургалтын алба

bottom of page